utorok 6. októbra 2009

Európsky certifikát kvality...

Dnes sme spolu s patrnerskou školou z Čáslavíc získali za prácu na našom projekte Európsky certifikát kvality

utorok 15. septembra 2009

Ekostopa...


Aj naša škola sa zapojila do projektu Ekologiaká stopa.


Čo to je?

Každý znás zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí - zdraví našej planéty. Si zvedavý aká veľká je tvoja ekologická stopa? Jej výpočet trvá len 3 minúty... Viac na >>

utorok 16. júna 2009

Vyhodnotenie národnej súťaže

Náš spoločný projekt vo veľkej konkurencii projektov zo SR získal krásne 4. miesto!
Viac>>

pondelok 8. júna 2009

Eko - film

Minulý štvrtok nám p. uč. povedala, že pôjdeme do kina. Všetci sme sa tešili, že pôjdeme na nejakú zábavnú show... Keď sme prišli do kina, začali nám premietať dokumentárne filmy. Napriek tomu to bolobzaujímavé!
Zaujal ma film "O bielej šťuke", ktorú objavili vo vodách Štrbského plesa. Bola slepá a okrem toho jej sfarbenie znamenalo jedno: šťuka bola chorá. Napriek slepote, dokázala v tatranskej vode prežiť niekoľko rokov. Loviť sa naučila vďaka ostatným zmyslom, aj keď jej chýbal zrak. Teraz sa však náhle stratila. Nikto nevie kam. Kto vie, možno už neprežila zimu...
Slepá šťuka bola dôkazom boja s prírodou.


Martinka Djubašáková 7.A
Hľadaním obrázkov "bielej štuky" sme našli príspevok na http://tvnoviny.sk/bin/tv/?media_id=2061271

piatok 5. júna 2009

Svetový deň životného prostredia... World environment day..

Pri príležitosti Svetového dňa ochrany životného prostredia bude 5. júna na celej planéte uvedený v kinách, v celoštátnych televíziách, na DVD, i ako Soundtrack, film DOMOV ( HOME ).
Ide o autorský projekt Yanna Arthus-Bertranda, známeho fotografa a kameramana, autora knihy fotografií Zem krásna neznáma , a rovnomennej výstavy prezentovanej pod holým nebom, ktorá obehla celú planétu. Viac>>

streda 3. júna 2009

Čáslaváci - křížovka


1. Rekreační dřevěný příbytek
2. Ledovcový kotel
3. Kainova oběť – biblická postava
4. Vidina ve spánku
5. Slovensky tříska
6. Opak slova tady
7. Jméno olympijského vítěze Zátopka
8. Rovinatá oblast porostlá trávou a nízkými keři
9. Obyvatel Středomoří
10. Stará útočná zbraň
11. Korýš žijící v potocích
12. Suchá tráva
13. Část týdne
14. První osoba jednotného čísla slovesa vést
Autoři: Barák Leoš, Bohm Karel ( 8. třída )

Strom roku 2006 a naše bývalá škola - The tree of the year and our former school

Naše škola se do 30. 6. 2007 nacházela uprostřed přírody na zámku Sádek. V jeho okolí je velmi krásná příroda a žáci k ní získali velmi pěkný vztah.
Till 30 June 2007 our school was situated into the nature in the castle Sadek. There is a beatiful nature around the castle and the pupils created a very nice relationship to it.


Magnolie na dolním nádvoří zámku - školy.

Magnolia in the lower courtyard of the castle - school.

Cesta na školní hřiště.
Way to the close.


Tuto více než 250 let starou lípu jsme společně s majiteli vinohradu Sádek přihlásili do soutěže
"Strom roku 2006". Měli jsme velkou radost, když získal první místo.
Together with the owners of the vineyard Sadek we have sent this more than 250 years old lime tree up to the competition "The tree of the year 2006". We were very happy, when it got the first place.Výška : 17 m Heigh: 17 m.

"Den Země" Třebíč - "The Earth day" in Třebíč


V hodinách výtvarné výchovy žáci vyrábí z požitého materiálu různé zajímavé výrobky. Také letos jsme je přihlásili do výtvarné soutěže s ekologickou tematikou.
In the lessons of visual arts pupils create of disused materials several interesting products. Also this year we have sent them up to the visual arts competition with the environmental theme.

Za výrobky, které byly zaslány do soutěže jsme obdrželi ocenění a poukázku na 1 000,- Kč. Koupili se za ni věci potřebné do výtvarného kroužku.
For products which were sent up to the competition we have obtained an award and a voucher for 1000,- CZK. For the voucher we bought materials necessary in the interest group of visual arts.


Online stretnutie... On-line meeting…

Dnes sme uskutočnili online stretnutie s partnermi z ČR prostredníctvom Skype. Dohodli sme sa na spoločnom stretnutí v Brne 11.6.2009. Veľmi sa tešíme, že sa uvidíme aj naživo.
Today we have made meeting with our partners from Czech Republic through Skype. We talked around corporate meeting in Brno, 11 th. of June, 2009. We enjoy for our first on-line visiting.
Ahojte za pár dní v Brne.

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad - The lay-out of the sorted waste containers


Popis obrázku - mapky:
Callout of the picture/map:
Červeně – rozmístění kontejnerů
Red - the lay-out of the containers
Zeleně – fotbalové hřiště
Green - the football field
1 obecní úřad
1 - the municipal office
2 ZŠ a MŠ Čáslavice
2 - the kindergarten and the basic school Čáslavice
3 kostel
3 - the church
Na škole máme umístěny v každé třídě koše na tříděný odpad - papír, plasty a ostatní.
Rozhodli jsme se seznámit všechny žáky s umístěním plastových kontejnerů v obci, kde se nachází jejich škola. Vytvořili jsme pomocí internetu plán obce a zakreslili v něm jejich rozmístění. Další kontejnery jsou umístěny v osadě Sádek, která patří k Čáslavicím.
At the school in every class-room we have placed the sorted waste baskets for paper, plastics and for other waste. We decided to familiarize the pupils with the lay-out of the plastic containers in the village in which their school is situated. Using the internet we created the map of the village, in which we mapped the lay-out of the plastic containers. Other plastic containers are placed in the Sádek settlement, which belongs to Čáslavice.

nedeľa 31. mája 2009

Triediť bude povinné...

Každá domácnosť každý deň vyprodukuje množstvo odpadu. Až doteraz sme boli naučení hádzať všetko do jedného odpadkového koša. Už nasledujúci rok však budeme musieť triediť povinne. Každý by si však mal uvedomiť skutočnosť, že už nasledujúci rok u nás bude triedenie povinné. Slovensko sa k tomu zaviazalo pri vstupe do Európskej únie. viac>>
Dúfam, že sme sa našim projektom zaradili medzi tých, ktorí si potrebnosť triedenia odpadu a jeho opätovné využívanie plne uvedomujú.

štvrtok 28. mája 2009

Ahojte Čáslaváci


Na 28.5.2009 sme sa dohodli na spoločnej videokonferencii s našimi priateľmi z Čáslavíc. Spojenie nám skomplikovali technické problémy, takže sme si iba písali. Dohodli sme sa, že to skúsime opäť 3. júna 2008. Tešíme sa na spoločné stretnutie.


Ahojte v stredu...

Kam s nimi... Where with it...

Kde všade sa nachádzajú kontajnery na separovaný zber sme už zistili. Dnes sme naše zistenia v teréne zakresľovali do mapy mesta Tvrdošín. Toto je náš výsledok...
We found of all containers around us for separate waste. Today we have drawn our notices from terrain to map of Tvrdošín. This is our result…


Žiaci oslovili p. Ondrašáka z Technických služieb mesta Tvrdošín, ktorý má na starosti odvoz odpadu. Zaujímali ich tieto otázky:
Pupils spoke to Mr. Ondrašák from Technical services of Tvrdošín, who tend driving- away this waste. These questions were interesting for them.

Aký je presný počet jednotlivých kontajnerov?
What accurent number of containers is in our town? /How many containers are in our town?
Ako často sú vyvážané kontajnery na separovaný zber?
How often are containers for separated waste exported?
Kam sa vyváža vyseparovaný odpad?
Where does separated waste is exported?
Má mesto z vývozu odpadu aj nejaký zisk?
Have town any profit from exporting of waste?

Zistili sme nasledovné:
We found of following info:

V meste sa nachádza 83 kontajnerov: 30 na plasty, 27 na sklo, 26 na papier.
Veľkoobjemové kontajnery a kontajnery na separovaný zber v meste sa vyvážajú podľa potreby, kontajnery na separovaný zber na sídlisku Medvedzie dva krát do mesiaca.
Vyseparovný papier a sklo končí v zberných surovinách v Trstenej, plasty v zbernom dvore v Breze.
V dnešnej dobe sa nedá hovoriť o zisku, ale za 100 kg skla, dostaneme 0,66 €.
There are eighty-three containers in our town: thirty for plastic waste, twenty-seven for glass, twenty –six for paper.
Hightcubaged containers and containers for separated collection in the town are exporting
according necessity and containers for separated waste on settlement Medvedzie about twice a mouth. All separated paper and glass finishes in collecting ground in the Trstená and plastic in the separated yard in the Breza.
Today isn´t possible say about profit, but for one 100 kilogram of glass we get 0,66 €.

pondelok 25. mája 2009

Je ich dostatok?... Odpoveď: Is it there sufficient?

Túto otázku sme si položili na začiatku mesiaca. Týkala sa kontajnerov na separovaný zber rozmiestnených po našom meste. Dnes bolo pekné počasie, tak sme sa na hodine fyziky a potom na spoločnom krúžku vybrali na obchôdzku. Zistili sme nasledovné...
V meste Tvrdošín sa nachádzajú väčšinou veľkokapacitné kontajnery na domový odpad. Separovaný zber v prebieha tak, že každá domácnosť má veľké vrecia na separovaný zber plastov a skla. Vždy prvý utorok v mesiaci tieto vrecia vysýpajú technické služby mesta Tvrdošín. Našli sme aj niekoľko kontajnerov na sklo, plasty a papier. Nachádzajú sa väčšinou v centre mesta.
Na sídlisku Medvedzie je situácia iná. Tu sú rozmiestenené kontajnery na separáciu plastov papiera a skla pomerne husto. Prostredie okolo kontajnerov bolo čisté. Nenašli sme mimovoľne pohodený odpad. Naši spoluobčania pristupujú k separácii odpadov seriózne a vážne.
This question we have asked at the beginning of month. It related to containers for separated waste setting up around our town. Today was nice weather, so we made a decision for a walking through our town during physics and free optional subject. We found out following…. There are mostly hightcubaged containers for domestic waste in our town. Separated waste is collecting to big sacks for plastic and glass, which have all households. Always the first Tuesday in the month these sacks are hoppered by Technical services of Tvrdošín. We found any containers for glass, plastic and paper, too. They are in the centre of the town.
The situation in the settlement Medvedzie is different. There are setting up these containers for plastic, paper and glass more faster. The area around containers was tidy We didn´t find any tossed waste. Our fellow-citizens access to separating waste very respectable and seriously.
Na základe množstva kontajnerov rozmiestnených po sídlisku Medvedzie sme si povedali, že naše mesto dbá o ekologické zhodnocovanie odpadov. Dnes už môžeme odpovedať na otázku: Áno, kontajnerov v našom meste je dostatok.
Rozmiestenenie kontajnerov sme zakreslili do mapy.
On the basis of quantity containers setting up around the settlement Medvedzie we said, that our town takes care at ecological valorization of waste. Today we can answer our question . YES, we have sufficiency of containers in our town.
The setting up we have drawn into map.


sobota 23. mája 2009

"Ruční výroba papíru" - "The hand-made paper creating" - Čáslavice

Vyráběli žáci 7. a 8. ročníku ZŠ a MŠ Čáslavice•V kroužku výtvarné výchovy jsme vyráběli papír. Nejdříve jsme natrhali staré noviny na malé kousky, které jme zalili teplou vodou, nechali rozmočit a pak přidali škrob – aby byl papír bělejší.
- In the visual arts interest group we were creating paper. First we ripped old newspapers to small pieces. These pieces we watered with warm water and let them to soak. Then we added starch to make paper be whiter.
•Pak jsme směs obarvili (modře, červeně a zeleně).
- Then we coloured the mixture (blue, red and green).
•Po rozmixování jsme hmotu nanesli na síťku a vymačkali vodu, poté jsme dali sušit.
- After liquidizing we layed the mixture on a net, pressed uot the water and then we let it to drain.
•Po usušení se papír vyžehlil a použil k výrobě různých věcí - například dárkových taštiček......
- After draining we ironed the paper and used it for creating of several things, e.g. gift bags......

piatok 22. mája 2009

Eko-LON: zhodnocovanie plastových odpadov

Dňa 20. 5. sme sa vydali na exkurziu do Žiliny, do firmy EKO-Lon, kde sa recykloval plast. Bolo tam veľa rôznych strojov. Fľaše sa najprv očistili od papiera, hliny a kovov. Potom očistený plast ide do drvičky, kde sa rozdrví na malé kúsky - granuláty, ktoré iné firmy odkúpia. Granuláty sa dajú do pece, kde je veľká teplota a z nich sa vyrábajú dlhé šnúry na výrobu napr. zubných kefiek.
Som rád, že som sa tejto exkurzie mohol zúčastniť a získať nové vedomosti.
Filip Badáň, 7.B
We went for excursion to Žilina , 20 th. of Maj, into company EKO- LON, where the plas was recycled. There were a lot of different machines. At first the bottles were cleaned from paper, clay and metal. Then tidy plastic goes into hogger, where is hoggered for small pieces – granulates, that are sales to other companies. The granulates are taken into oven with high temperature and from they are made long ropes for production e.g. – foothbrush…
I´m glad for my taking part of this excursion and for making new knowledge.
Filip Badáň , 7 th. class

Dňa 20. mája sme sa vybrali na exkurziu do Žiliny. Všetci sme sa tešili. Pán Černý, ktorý je konateľom firmy nám rozprával o recyklácii. Ukázal nám, že tam spracovávajú plasty a fólie rôznej farby. Ukázal nám stroje, s ktorými to spracuvávajú.
Na našej škole pomáhame recyklovať sklo, papier a plasty.
Pán Černý nám poďakoval, že pomáhame separovať.
Tatiana Gembalová , 7.B
Zopár ukážok z našej exkurzie...
štvrtok 21. mája 2009

Exkurzia: Ekologické zhodnocovanie plastových odpadov

20. mája sme sa všetci tešili na do Žiliny. Na pláne sme mali exkurziu do firmy na ekologické spracovanie pastových odpadov Eko-LON s.r.o. Chceli sme vidieť ako sa spracovávajú plastové odpady, ktoré aj my na škole separujeme. Bohužiaľ svetová kríza zasiahla aj túto malú spoločnosť a my sme nevideli linky na spracovanie v činnosti. Pán Černý, konateľ spoločnosti, nám ale podrobne vysvetlil jednotlivé kroky a postupy pri recyklácii plastových odpadov.
Poďakoval nám, že pomáhame chrániť životné prostredie. Recykláciou plastov chránime našu Zem pred zavalením odpadmi, s ktorými si nevie sama poradiť, šetríme prírodné zdroje a prírodu i naše zdravie pred poškodením.

Navštívili sme aj meteorologickú stanicu na letisku v Žiline.
Znečisťovanie životného prostredia má veľký vplyv na klimatické zmeny na našej Zemi. Spolu s meteorológom sme si prezreli meracie prístroje, ktorými sa merajú základné meteorologické prvky. Bolo fajn, že sme prístroje mohli vidieť z blízka...

pondelok 18. mája 2009

Recyklovať áno, alebo nie?

Na krúžku sme sa zaoberali významom recyklácie jednotlivých surovín. Žiaci na túto tému vypracovali prezentácie. Niektoré ponúkame na ukážku...
Sklo

View more presentations from

pondelok 11. mája 2009

Ako Šmálikovci vyrábali papier... How Smaliks made the paper....

Starý papier sme roztrhali na maličké kúsky. Cez noc sme ich nechali namočené vo vode...

The old paper we cut for small pieces. We kept it in water during the night, than we mixed it during other day.

Na druhý deň sme zmes rozmixovali. Ak bola zmes hustá, pridali sme do nej vodu, tak aby mala hustotu smotanového mlieka...

If the mixture was very dense, we put more water into. Our product had to have density of creamy milk.

Trocha zmesi sme rozvrstvili na ráme do tenkej vrstvy a prebytočnú vodu sme vytlačili utierkou...

A bit of mixture we broke down on the frame to thin segment and waters we delivered by textile....

Cez plátno sme vytlačili valčekom zostatok vody...

Through linen we delivered the rest of water...

Nakoniec sme naše dielko nechali uschnúť...

utorok 5. mája 2009

"Den Země" - "The Earth day" - 22.4.2009
Ve středu 22. 4. 2009 jsme, jak je již tradicí na naší škole, provedli sběr odpadu v okolí obce Čáslavice. Odpad jsme třídili: žluté pytle - plasty a modré pytle - papíry.


Certifikát kvality


Naše škola získala již druhý certifikát kvality, který byl předáván na 5. Národní konferenci eTwinningu 3. - 4. dubna v Poděbradech.

pondelok 4. mája 2009

Je ich dostatok? Is it there sufficient?

Zamysleli ste sa nad tým, či máme v našom meste dostatok kontajnerov na separovaný zber?
Na budúcom stretnutí zakreslíme do mapky mesta Tvrdošín, sídliska Medvedzie a priľahlej obce Štefanov rozmiestnenie kontajnerov na separovaný zber a zmapujeme situáciu okolo týchto kontajnerov...

Have you thought if we have enought a containers for separate of waste in our town? During other meeting, we draw in spacing containers for separate waste to map of Tvrdošín and part – Medvedzie. Our other work is to plot the situation around these containers....


štvrtok 30. apríla 2009

Putovanie komunálneho odpadu

Vačšina komunálneho odpadu na Slovensku končí na skládkach. Ďalšia veľká časť sa spaľuje v .................. Dozvieš sa, keď vyplníš tajničku. Podarilo sa ti vyriešiť tajničku?
1. Vyhadzujeme ich do smetného koša...
2. Ostane to v peci po spálení dreva, uhlia...
3. Má to osem nôh, lozí to po stene...
4. Keď ju rozbijeme, môžeme sa na nej porezať...
5. Je to, čo vyhodíme, keď to už nepotrebujeme...
6. Používa sa na kúrenie v peci, keď zhorí, ostane popol...
7. Môžeš sa o to podknúť na ceste a je to aj aj stavebný materiál...
8. Píšeme na to, triedime ako odpad...

pondelok 27. apríla 2009

Papier po domácky... The paper by family style…

Dnes sme v škole robili recykláciu papiera po domácky. Bola to celkom zábava...
Samozrejme recyklovaný papier sa vyrába zložitejším postupom...


Today we have made recycling of paper by family style. It was very fun….Of course recycling paper is made by more difficult way….

streda 1. apríla 2009

Množstvo odpadu v našich domácnostiach... Výsledky. The quantity of waste in our hoseholds....Resulds

Tu sú výsledky sledovania množstva tuhého odpadu za jeden rok. Žiaci spracovali výsledky do tabuľky a grafu. Tabuľka uvádza priemerné hodnoty množstva odpadu pre jednu domácnosť počas jedného mesiaca a počas jedného roka. Hodnoty sú uvedené v kilogramoch.There are monitoring results of quantity strict waste for one year. Our pupils made results to table and graph. This table shows avarage values quantity for one household during one month and one year. The values are made in a kilograms.

Za rok vyprodukujú domácnosti 20 žiakov ... 4176,96 kg odpadu!

streda 25. marca 2009

Množství odpadu vyprodukovaného v domácnosti - Quantity of waste, produced by households

Žáci si na základě tabulky, která uvádí průměrné hmotnostní zastoupení látkových skupin tuhého domovního odpadu z centrálně vytápěné zástavby v kg na obyvatele a rok vypočítají množství odpadu, které vyprodukují domácnosti za jejich třídu.
Tuhý domovní odpad je směs mnoha látek a věcí, které již ztratily svou původní hodnotu.
Každý podle mentality si připouští nebo ignoruje skutečnost, že nás odpady postupně zahlcují.

Ve třídě je 16 žáků a jejich domácnosti za rok vyprodukují 19 120 kg odpadu!!!!

Using the table containing average weight of several types of solid household waste, produced by a central-heated estate (indicatedin kg/citicen/year) the pupils calculated quantity of waste, produced by households of their class.

Solid household waste is a mixture many materials and things, that already lost their original value.

Depending to mentality, everybody realizes or ignores the fact, that wastesprogressivelybury us.

There are 16 pupils in the class and their households produce 19 120 kg of waste per year!!!!

Opět využití PET lahví - PET bottles usage again
Tentokrát použili žáci PET lahve k výrobě ozdobných květin.
This time pupils usedPET bottles for creating of decorative flovers.

Využití obalového materiálu

Žáci se rozhodli využít tvrdého kartonu k výrobě výzdoby schodiště a chodeb školy.

utorok 24. marca 2009

Hurá...


Dnes sme si rozdelili darčeky od Národnej podpornej služby pre elektronickú spoluprácu škôl.
Ďakujeme.

Ešte jeden krát vrchnáčiky... One more times lids...

Keďže sa nám podarilo zozbierať veľké množstvo vrchnáčikov, rozhodli sme sa, že vytvoríme logo projektu eTwinning. Nebolo to veru ľahké museli sme si ho najskôr zväčšiť, potom prekresliť na štvorčekový papier a napokon nalepiť na kartón... Takto vyzerá logo eTwinning

Because we managed collect big quantity of lids, we took decision to make logo of our project e- Tweeening. It wasn´t very easy we had to make it bigger at first, than redraw on the coordinate paper and than stick on the carton… This is our logo of e- Tweening.a toto je

naša práca a výsledok...
and here is our work and resuld…streda 18. marca 2009

Certifikát kvality

Dnes nám bol udelený Národnou podpornou službou pre elektronickú spoluprácu škôl certifikát kvality za prácu, ktorú sme vykonali na projekte. Tešíme sa z ocenenia.

pondelok 9. marca 2009

Množstvo odpadu v našich domácnostiach...A quantity of waste in our households...

Žiaci dostali za úlohu sledovať množstvo jednotlivých druhov odpadov, ktoré vyprodukuje ich vlastná domácnosť za jeden mesiac. V priebehu budúceho týždňa spracujeme výsledky sledovaní do tabuľky a grafov.

Pupils got for work to follow a quantity of common waste sorts, which made their own households per one month. During the second week we made results to tables and graphs.


utorok 3. februára 2009

Pekné, nie? Trošku fantázie...Nice, isn´t it?

Ako pekne sa dajú využiť využiť nepotrebné vrchnáky z plastových fliaš. Pozri si našu prácu a výsledok vo fotogalérii...
How is possible to use unnecessary lids from plastic bottles. Look at our work and result in the photogalery….